1. החל מיום 19.8.2018 ועד יום 12.10.2018  ("תקופת ההגרלה")  מתבצע רישום להגרלה. הישתתפות מותרת בטווח התאריכים הנ"ל בלבד.
  2. המוצר בהגרלה  :  קורקינט חשמלי דגם G3.48V 10.4A של איזיבייק. 
  3. בתאריך 19.10.2018  תבוצע ההגרלה בשידור חיי בפייסבוק בפיקוח רואה חשבון של החברה .
  4. משתתף זכאי להישתתף בהגרלה הוא זה שמילא במדוייק את דרישות ההישתתפות כפי שמתואר בפוסט ההגרלה.  משתתף לא יוכל להישתתף יותר מפעם אחת . במידה ויגיב מספר פעמים התגובה האחרונה היא זו שקובעת. 
  5. הזוכה יוזמן למשרדי איזיבייק שנמצאים ברחוב גולן 62 ביישוב נירית.  לקבל את המוצר .
  6. אופן ביצוע ההגרלה :  כל משתתף יקבל מספר , סדר המספרים יהיה לפי זמן הרישום של המשתתף . רשימת המשתתפים הזכאים ומספרו של כל אחד יפורסם לפני מועד ההגרלה.  בהגרלה יוגרל מספר אחד בצורה אקראית  בפונקציה מתמטית  מתוך כל המשתתפים הזכאים. הוא המספר הזוכה. 
  7. ככל שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או מי מטעמה מנעה מאדם כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה אדם זה זכאי לא יעלה על סך כולל של 250 ₪.
  8. למרות האמור בסעיפים 1,2,3   או בכל הודעה  שהחברה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתוכנית זו ו/או בהודעה שתפורסם מטעם החברה, באופן שהחברה תמצא לנכון, לפי שיקול דעתה המוחלט.
proofreading online free