fbpx

תקנות התעבורה לגבי אופניים חשמליים

התקנות הקיימות בישראל מגדירות 3 כלים חוקיים והם:
1.קלנועית
2. קורקינט חשמלי עד 12 ק"ג
3. רכינוע (SAGWAY)

קלנועית
סימן ב'1: קלנועית
39ח.* בעל קלנועית והנוהג בה פטור מחובת רישום ורישוי לפי סעיף 2 לפקודה.
39ט.* הנוהג בקלנועית פטור מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10 לפקודה.
39י.* (א) לא ינהג אדם בקלנועית אלא לאחר שמלאו לו שש עשרה שנים או שהוא נכה. (ב) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן מצבו הגופני והנפשי מאפשר לו להפעילה בבטחה.
(ג) לא ינהג אדם בקלנועית אלא אם כן הוא בקיא בהפעלתה.
39יא.* (א) לא ינהג אדם בקלנועית בכביש אלא לשם חצייתו.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לנהוג בקלנועית בכביש שהוא בתחומי מושב או קיבוץ, או אם התקיים אחד מאלה:
(1) אין לצד הכביש מדרכה;
(2) לא ניתן לנסוע על המדרכה מפאת מידותיה, מצבה או מכשולים המצויים עליה;
(3) לא ניתן בנסיעה בקלנועית, לעלות על המדרכה או לרדת ממנה.
(ב1) לא ינהג אדם בקלנועית במנהרה.
(ג) לא ינהג אדם בקלנועית במהירות העולה על 12 קילומטר לשעה.
(ד) בתקנה זו – נהיגה לרבות דחיפת הקלנועית.

קורקינט עד 12 ק"ג
ביום 11.7.2004 התקין שר התחבורה את צו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה), התשס"ד – 2004. על פי צו זה, "קורקינט חשמלי" הינו רכב בעל שני גלגלים המורכבים בזה אחר זה, המונע במנוע חשמלי, שהספקו אינו עולה על 100 וואט, משקלו העצמי אינו עולה על 12 קילוגרם ומהירות נסיעתו אינה עולה על 12 קמ"ש. קורקינט שכזה פטור מהוראות הפקודה.

התנועה של רכב חשמלי מוגבלת לנסיעה על מדרכות ושבילים, אך גם בכביש כאשר תנאי הדרך במדרכה לא יאפשרו תנועה בטוחה. אדם שנפגע בתאונת הדרכים זכאי לפיצוי מחברת הביטוח, שביטחה את הרכב בו נהג או נסע, ללא כל רלבנטיות לשאלת האשם.

ביטוח
אנו ממליצים לעשות ביטוח חובה וצד ג לפחות.
קורקינט חשמלי עד 12 ק"ג אינו נחשב לרכב מנועי כמשמעותו בחוק. במקרה של תאונה עם רכב הביטוח מכוסה ע"י חברת הביטוח של הרכב הפוגע.
אם רוכב הקורקינט נוסע ללא ביטוח ופגע בהולך רגל או באופניים או שהוא נפגע בעצמו , במקרה כזה קיימת חשיפה לעלויות שלא מכוסות בביטוח.
קיימים ביטוחים שונים כגון ביטוח תאונות אישיות או ביטוחי נכות היכולים לספק מענה חלקי .

 

כתיבת תגובה

×